CONTACT

Burgemeestersplein 12,
9300 Aalst, België

+32477577435

hello@skincarebylouise.be

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 18u – 21u
Woensdag: 10u – 18u
Donderdag: 10u – 21u
Vrijdag: 10u -18u
Zaterdag: 10u – 17u
Zondag: Gesloten

Ik ben alleen op afspraak geopend, behalve op zaterdag is er in de namiddag is er vanaf 15u vrije toegang en is de shop open.

BIJ EEN BESTELLING VAN € 125 GRATIS TRIAL PRODUCTEN

VANAF EEN BESTELLING VAN € 300 EEN GRATIS KONJAC SPONS!

Privacy Verklaring

Voorafgaande opmerkingen

Auteursrecht

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht.  Met uitzondering van gebeurlijke uittreksels uit werken van derden en zoals aangegeven in het document, zijn alle auteursrechten gehouden door Sirius Legal business law firm, Veemarkt 70, 2800 Mechelen en haar managing partner Bart Van den Brande.

Door uw betaling van de prijs en het downloaden van het document, verkrijgt u een beperkte gebruikslicentie om dit document te gebruiken binnen uw onderneming zoals u deze bij uw bestelling geïdentificeerd hebt.  

U heeft geen toestemming om dit document te kopiëren, bewerken, vertalen, digitaliseren, door te geven aan derden, inclusief andere ondernemingen binnen uw groep, of publiek te maken zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Sirius Legal of haar managing partner.  Elke kopie, bewerking, vertaling, digitalisering, doorgifte of publicatie maakt een inbreuk uit op het auteursrecht en stelt u bloot aan gerechtelijke vervolging.

“Sirius Legal” is een beschermde merknaam.  De aan u verleende auteursrechtelijke licentie omvat geen toestemming tot gebruik van onze merknaam of ons logo op welke wijze dan ook. 

Disclaimer

Belangrijk: Dit document wordt u aangeboden “as is” en zonder enige garantie aangaande zijn volledigheid, correctheid of bruikbaarheid in uw specifieke situatie. Elk gebruik van dit document gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid en op uw eigen risico.  Template documenten zijn bedoeld als een startpunt om u toe te laten om hetzij met de nodige kennis van zaken hetzij met de nodige professionele externe hulp aangepaste documenten te creëren die voldoen aan uw specifieke noden.  Wij raden u aan om uiterst voorzichtig om te gaan met templates en alle redelijke controles en kwaliteitschecks uit te voeren alvorens u documenten in gebruik neemt. Het is met andere woorden uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud van documenten die u creëert op basis van onze templates correct, volledig en in overeenstemming met de wet en in dit specifieke geval de GDPR is.  Sirius Legal garandeert op geen enkele wijze de correctheid, compleetheid, gepastheid van haar templates en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan of voor de gevolgen of enige vorm van schade van welke aard ook die gebeurlijk kunnen voortvloeien uit het gebruik dat u ervan maakt. Indien u onvoldoende juridische achtergrond heeft, raden wij u ten zeerste aan voorafgaand juridisch advies in te winnen alvorens u enige template in gebruik neemt.

 1. Toelichting

Dit model van Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten. 

 1. Model

Artikel 1 – Algemeen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Louise De Roo, Burgemeestersplein 12, 9300 Aalst, ΒΕ0681.537.143, Skincare by Louise. 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op onze Website γαατ υ ακκοορδ μετ δε ινηουδ..

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?]
 • Categorie 2: uwprofielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uwprofielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uwe-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: uwadresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Skincare by Louise om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: [doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens met ons te delen, maar het verlenen van bepaalde diensten is natuurlijk onmogelijk als u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

3.3. Doorgifte aan derden:

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Wij proberen u altijd vooraf op de hoogte te stellen als we uw gegevens toch aan derden moeten meedelen, maar u begrijpt dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, kan dat betekenen dat uw gegevens aan derden die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze overeenkomst met u.

[hier kan u nog aangeven welke de duurtijd is van de verschillende door u verwerkte persoonsgegevens bv. “indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uwklantenprofiel”]

Artikel 5 – uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. u erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kan ons contacteren voor de uitoefening van uw rechten per e-mail naar hello@skincarebylouise.be of per post naar Skincare by Louise, Burgemeestersplein 12, 9300 Aalst of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. u bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

  1. Onze werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens daar waar nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden. 
  1. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies 

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat wij op de harde schijf van uw computer plaatsen als u onze website bezoekt. De informatie verzameld via deze cookies kan enkel door ons gelezen worden. 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Wij vragen altijd Uw voorafgaande toestemming voor we cookies plaatsen.  Enkel absoluut nodzakelijke cookies plaatsen we sowieso..

8.3. Soorten cookies:

We maken een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds (analytics, marketing, perosalisering). 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

Andere cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kan op elk ogenblik de cookie-instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

U kan cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar (…) per post naar ONDERNEMING (adres), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

×

Heb je een vraag over een product of behandeling? Stuur mij gerust een berichtje en ik probeer zo snel mogelijk je vraag te beantwoorden!

Groet, Louise

× Hoe kan ik je helpen?